دسته: شمس آل‌احمد

۱ Comment

شب‌های شعر انستیتو گوته – شب سوم

سخنرانی بهرام بیضایی و شمس آل‌احمد شعرخوانی محمد زهری، طاهره صفارزاده، سیروس مشفقی، فاروق امیری، محمد کسیلا شب سوم:  ...