دسته: شاپور نیاکان

۳ Comments

همنشین دل و نگار شهر – دو اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و شاپور نیاکان

اصفهان و افشاری   قسمت ۱ قسمت ۲ صنما با غم عشق تو چه تدبیر کنم تا به کی در...