دسته: سیاووش اسماعیلی

۰ Comment

که مپرس – مهدی شجاعی

که مپرس – مهدی شجاعی خواننده: مهدی شجاعی ویلون و ویولا: علیرضا دریایی ویلنسل وکنتر باس: آتنا اشتیاقی تار ؛…