کنسرت قصیده – محمد معتمدی و روزاریو ترمندیتا

کنسرت قصیده - محمد معتمدی و روزاریو ترمندیتا

کنسرت قصیده – محمد معتمدی و روزاریو ترمندیتا

کنسرت قصیده
محمد معتمدی و روزاریو ترمندیتا
۱۴ دقیقه از اجرای پریشب – ضبط دستی

hashiye

دانلود

 آموزش دانلود

hashiye

ROSARIO LA TREMENDITA, MOHAMMAD MOTAMEDI | vocals
SALVADOR GUTIÉRREZ | guitar
ORUCO, TREMENDO (HIJO) | palmas
HABID MEFTAH BOUSHEHRI, PABLO MARTÍN JONES | percussion
SINA JAHANABADI | kemanche
ROSARIO LA TREMENDITA | Musical Direction
ERNESTINA VAN DE NOORT | Musical Producer

منبع


چــو عــیــد آمــد و مـاه صـیـام ‌کـرد سـفـر
امـیـد هـسـت ‌کـه یـابـم به‌ کام خویش ظفر
کـنـون ‌کـه مـاه مـبـارک نـمودم عزم رحیل
بــهــل ‌کــه تــا بــرود رفــتــنـش‌ مـبـارکـتـر
اگــرچــه بــود مــه روزه بــس عــزیـز ولـی
عـزیـزتـر بـود اکـنـون کـه کـرد عـزم سـفر
نـه هـرکـه بـسـت لـب از آب و نان بود صایم
نـه هـرچـه جـمـع شود در صدف شود گوهر
چـو واعـظ آنـچـه دهـد پند خلق خود نکند
نــشــســتــه بــر زبــر دار بــه‌کـه بـر مـنـبـر
بــه زرق مــرد ریــاکــار خــوب مـی‌نـشـود
کــه زشــت هــرگــز زیـبـا نـگـردد از زیـور
چـو هـر چـه‌ گـفـت زبـان دل بود مخالف آن
مـسـیـسـت تـیـره‌ کـه انـدود کرده‌اند به زر
کـسـی‌کـه وعـظ ریـایـی‌کـنـد بـه مـجمع عام
بـرای‌ خـود شـبـه سـت و بـرای خـلـق‌ گـهـر
بـه‌ گـوش کس نرود وعظ واعظ از ره‌ کذب
چــو خـود ثـمـر نـبـرد کـی بـرنـد خـلـق ثـمـر
کــرا مــوافــق‌ گــفــتــار بــنــگــری‌ کــردار
مــده ز دســت اگـر مـؤمـنـسـت اگـر کـافـر
یــکــی مــنـم نـه ریـا دانـم و نـه تـزویـری
بــط شــراب هــمــی خــواهــم و بـت دلـبـر
گـهـی شـرابـی نـوشـم بـه بـوی هـمچو گلاب
گـهـی نـگـاری بـوسـم بـه روی هـمـچـو قمر
گــنــاه هـر دو جـهـان دارم و نـدارم بـاک
کـه هـسـت در دل مـن مـهـر پـاک پـیـغـمبر
چــو در ولـای پـیـمـبـر رهـیـن بـود دل مـن
خــلــل بــدو نــرســانــنــد سـاقـی و سـاغـر
مـرا ز لـالـه‌رخـان دلـبـریـسـت غـالـیه‌موی
سـتـاره‌ طـلـعـت و سـیـمین‌عذار و سیمین‌بر
بـه آب خـضـر لـبـش بـسـتـه بندی از یاقوت
بـه دور مـاه خـطـش هـسـتـه دامـی از عنبر
کـشـیـده بـر لـب جـانـبـخش خط مشکینش
بــر آب خــضــر ز ظــلـمـات سـد اسـکـنـدر
لـبـش ز روزه چـو انـدیـشـهـای مـن بـاریک
تــتـش ز غـصـه چـو انـدامـهـای مـن لـاغـر
گــداخــتــه لــب چـون شـکـرش ز بـی‌ آبـی
اگــرچــه مـی‌بـگـدازد هـمـی در آب شـکـر
گـرفـتـه‌ گـونـهٔ خـیـری شـکـفته سرخ‌ گلش
بــلــی ز آتــش احــمــر هــمــی شـود اصـفـر
دلی  که در بر سیمینش سخت چون سندان
ز تـف روزه بـرافـروخـتـسـت چـون اخـگـر
بـه هـر طـرف مـتـمایل قدش‌ ز سورت صوم
چــنــان‌کــه تـازه نـهـال از وزیـدن صـرصـر
بـبـسـتـه لـب ز خـور انـدر هوای باغ بهشت
بـهـشـتـئـی ‌کـه بـهـشـتـش بـه تـازگـی چاکر
بــه جــای حــرز یــمــانــی ز شــعــر قــاآنـی
هــمــی مــدیــح خــداونــد مــی‌کــنـد از بـر

قاآنی

(این پست کلا ۲۳۶ بار دیده شده که ۱ بار آن برای امروز بوده)

1 thought on “کنسرت قصیده – محمد معتمدی و روزاریو ترمندیتا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.