برچسب: آزرده دل – اجرای خصوصی علیرضا افتخاری و محمد موسوی