برچسب: آواز مثنوی – ادیب خوانساری، جلیل شهناز و حسن کسایی