برچسب: آواز مثنوی افشاری و دعای ربّنا – محمدرضا شجریان