برچسب: جام و باده – اجرای خصوصی احمد مراتب، حسن کسایی و جلیل شهناز