برچسب: حدیث حُسن – علی‌‌اصغر شاهزیدی و شهریار فریوسفی – شور