برچسب: خاطره – اجرای خصوصی حسین علیشاپور، محمد آدینه و پدرام بلورچی