برچسب: ساز و آواز – آواز افشاری(برگ سبز ۲۲۳) – منصوری، ورزنده و افتتاح