برچسب: ساز و آواز – آواز سه‌گاه(برگ سبز ۱۷۸) – مسعودی و عبادی