برچسب: کیمیای مهر – محمدرضا شجریان و جلال ذوالفنون (کنسرت بزرگداشت حافظ)