برچسب: جاوید افسری راد

۰ Comment

محمد معتمدی و گروه رومی – ۷دقیقه از اجرای ۲۱ آبان در شهر مادرید

جاوید افسری راد: سنتور سینا جهان‌آبادی: کمانچه بهنام سامانی:سازهای کوبه رضا سامانی ‌سارا اووینگه: ویولن ماسا زیکوویچ: ویولن آلتو توه...