خصوصی

هوشنگ ظریف

۰

نوا، مرکب‌نوازی – به اهتمام کامبیز روشن‌روان (۱۳۵۴) – از مجموعه صدا برای نوجوانان

۰

چهارگاه – کامبیز روشن‌روان، محمدرضا شجریان (۱۳۵۴) – از مجموعه صدا برای نوجوانان

۴

ماهور – کامبیز روشن‌روان، محمدرضا شجریان (۱۳۵۴) – از مجموعه صدا برای نوجوانان

۱

نغمه اصفهان، دستگاه راست‌پنجگاه – کامبیز روشن‌روان، محمدرضا شجریان (۱۳۵۴) – از مجموعه صدا برای نوجوانان

۳

نشست تخصصی متدهای آموزش موسیقی کلاسیک ایرانی با گرایش تار

۵

گوهر یک‌دانه – اجرای خصوصی ناظری، بهاری و ظریف

۱

مجموعه تکنوازی و دو نوازی – اسماعیلی، ظریف، عبادی و پایور

۱۲

یوسف گم‌گشته – محمدرضا شجریان و گروه پایور

کانال تـلـگرام خصـوصـی