خصوصی

نوا

۸

ارباب حاجت – اجرای خصوصی شجریان، مشکاتیان، موسوی و فرهنگ‌فر

۱۴

آذرخش – محمدرضا شجریان، پرویز مشکاتیان و گروه عارف

۹

هم‌نوایی نوا – دونوازی تار و سه‌تار علیزاده و لطفی

۱۰

گل زرد – بداهه‌نوازی محمدرضا لطفی

۲

بداهه‌نوازی علیزاده و خلج – کنسرت ۲۶ فروردین ۹۰

۴

بداهه‌نوازی علیزاده و خلج – کنسرت ۲۴ فروردین ۹۰

۱۲

نوبت عاشقی – محمدرضا شجریان، پرویز مشکاتیان و گروه عارف

۳

خنده‌ی می – اجرای خصوصی تصویری شجریان و رامین ذوالفنون – نوا

کانال تـلـگرام خصـوصـی