خصوصی

امیرناصر افتتاح

۱

فرازستان معنا (۴) – بداهه‌نوازی‌های جلیل شهناز

۰

فرازستان معنا (۳) – بداهه‌نوازی‌های جلیل شهناز

۰

حدیث عشق – به یاد استاد لطف‌الله مجد

۳

ساز و آواز – آواز افشاری(برگ سبز ۲۲۳) – مسعودی، ورزنده و افتتاح

۰

حدیث عشق – به یاد استاد جلیل شهناز

۰

ساز و آواز – آواز همایون(برگ سبز ۱۳۴) – خوانساری، محجوبی و افتتاح

۰

ساز و آواز – آواز شور(گل‌های تازه ۸۴) – شهیدی، شهناز، یاحقی و افتتاح

۱۸

۲۳ قطعه برای تار – فرهنگ شریف

۱

چه شورها ، به یاد اکبرخان نوروزی – جلیل شهناز و امیرناصر افتتاح

۲

بداهه‌نوازی ویولن – پرویز یاحقی و امیرناصر افتتاح

۰

دخترک ژولیده – فرهنگ شریف

۲

اکبر گلپایگانی – سالگرد رادیو ایران سال ۱۳۵۵

کانال تـلـگرام خصـوصـی