خصوصی

امیرناصر افتتاح

۰

حدیث عشق – به یاد استاد جلیل شهناز

۰

ساز و آواز – آواز همایون(برگ سبز ۱۳۴) – خوانساری، محجوبی و افتتاح

۰

ساز و آواز – آواز شور(گل‌های تازه ۸۴) – شهیدی، شهناز، یاحقی و افتتاح

۱۴

۲۳ قطعه برای تار – فرهنگ شریف

۱

چه شورها ، به یاد اکبرخان نوروزی – جلیل شهناز و امیرناصر افتتاح

۲

بداهه‌نوازی ویولن – پرویز یاحقی و امیرناصر افتتاح

۰

دخترک ژولیده – فرهنگ شریف

۲

اکبر گلپایگانی – سالگرد رادیو ایران سال ۱۳۵۵

۰

آتش دل – تاج اصفهانی، شهناز، کسایی و افتتاح

۴

تاج، شهناز و کسایی و افتتاح در برنامه‌ی مضراب

۲

هم‌نوایی در خلوت – اجرای خصوصی پرویز یاحقی، جلیل شهناز و امیرناصر افتتاح

۳

شوردشت – اجرای خصوصی جلیل شهناز، پرویز یاحقی و امیرناصر افتتاح

کانال تـلـگرام خصـوصـی