دسته: عبدالعلی وزیری

۰ Comment

گل‌های شجریان – یک شاخه گل ۴۱۲

یک شاخه گل ۴۱۲ – دستگاه همایون و آواز اصفهان گل‌های شجریان (۲۳) آواز: اکبر گلپایگانی، عبدالوهاب شهیدی و محمدرضا…

۰ Comment

سرگذشت رادیو – عبدالعلی وزیری

سرگذشت رادیو – عبدالعلی وزیری