دسته: امیرناصر افتتاح

۰ Comment

حدیث عشق – به یاد استاد لطف‌الله مجد

   

۳ Comments

ساز و آواز – آواز افشاری(برگ سبز ۲۲۳) – مسعودی، ورزنده و افتتاح

   

۰ Comment

حدیث عشق – به یاد استاد جلیل شهناز

 

۰ Comment

ساز و آواز – آواز همایون(برگ سبز ۱۳۴) – خوانساری، محجوبی و افتتاح

 

۰ Comment

ساز و آواز – آواز شور(گل‌های تازه ۸۴) – شهیدی، شهناز، یاحقی و افتتاح

   

۲۰ Comments

۲۳ قطعه برای تار – فرهنگ شریف

   

۱ Comment

چه شورها ، به یاد اکبرخان نوروزی – جلیل شهناز و امیرناصر افتتاح

   

۲ Comments

بداهه‌نوازی ویولن – پرویز یاحقی و امیرناصر افتتاح

   

۰ Comment

دخترک ژولیده – فرهنگ شریف

 

۲ Comments

اکبر گلپایگانی – سالگرد رادیو ایران سال ۱۳۵۵

 

۰ Comment

آتش دل – تاج اصفهانی، شهناز، کسایی و افتتاح

 

۱ Comment

موسیقی اصیل ایرانی – دستگاه‌ها (۲)