دسته: میرسعید حسینی پناه

میرسعید حسینی پناه

میرسعید حسینی پناه – نوازنده سنتور

۰ Comment on که مپرس – مهدی شجاعی

که مپرس – مهدی شجاعی

که مپرس – مهدی شجاعی خواننده: مهدی شجاعی ویلون و ویولا: علیرضا دریایی ویلنسل وکنتر باس: آتنا اشتیاقی تار ؛…