دسته: پارسا حسن‌دخت

پارسا حسندخت از سن ده سالگی در اصفهان نزد رضا طباطبایی آواز را فراگرفت، برای اصول صداسازی و ردیف طاهر زاده نزد حمیدرضا نوربخش آموزش دید، مدتی هم در کارگاه آواز محمدرضا شجریان حضور داشت.

آثار جمع‌آوری شده از این هنرمند در سایت خصوصی به شکل زیر است: