دسته: گلهای تازه

۲ Comments

گل‌های ایرج – برگ سبز شماره‌ی ۲۴۱

گل‌های ایرج – برگ سبز شماره‌ی ۲۴۱ در دستگاه ماهور ایرجنی: حسن کساییتار: جلیل شهنازکمانچه: علی‌اصغر بهاریتمبک: امیرناصر افتتاحگوینده: فیروزه…

۲ Comments

ساز و آواز – آواز بیات اصفهان(گل‌های تازه ۱۷۷) – نادر گلچین و فرهنگ شریف

 

۰ Comment

ساز و آواز – آواز شور(گل‌های تازه ۸۴) – شهیدی، شهناز، یاحقی و افتتاح

   

۱۷ Comments

مجموعه آثار رادیویی محمدرضا شجریان – گل‌های تازه

گلهای تازه شماره ی ۱۳ نوبهار است در آن کوش که خوشدل باشی گلهای تازه شماره ی ۲۳ چو نی...
۳ Comments

مجوعه آثار گل‌های تازه