دسته: گروه حفظ و اشاعه موسیقی ایران

۴ Comments

ششمین جشن هنر شیراز – محمدرضا شجریان و گروه حفظ و اشاعه موسیقی ایران

محمدرضا لطفی، حسین علیزاده، مارتا مانی‌زاده، محمد مقدسی، کمال سامع و ناصر فرهنگ فر ششمین جشن هنر شیراز سال ۱۳۵۱...