دسته: میرسعید حسینی پناه

۰ Comment

که مپرس – مهدی شجاعی

خواننده: مهدی شجاعی ویلون و ویولا: علیرضا دریایی ویلنسل وکنتر باس: آتنا اشتیاقی تار ؛ سیاووش اسماعیلی استدیو آرام: افشین…