دسته: ساز و آواز

۳ Comments

ساز و آواز – آواز افشاری(برگ سبز ۲۲۳) – مسعودی، ورزنده و افتتاح

   

۵ Comments

ساز و آواز – آواز شور(برگ سبز ۶) – سید جواد ذبیحی

   

۲ Comments

ساز و آواز – آواز بیات اصفهان(گل‌های تازه ۱۷۷) – نادر گلچین و فرهنگ شریف

 

۳ Comments

ساز و آواز – آواز ابوعطا(برگ سبز ۱۰۳) – حسین قوامی و احمد عبادی

 

۰ Comment

ساز و آواز – آواز همایون(برگ سبز ۱۳۴) – خوانساری، محجوبی و افتتاح

 

۰ Comment

ساز و آواز – آواز شور(گل‌های تازه ۸۴) – شهیدی، شهناز، یاحقی و افتتاح

   

۱ Comment

ساز و آواز – آواز سه‌گاه(برگ سبز ۱۷۸) – ناصر مسعودی و احمد عبادی

 

۵ Comments

ساز و آواز – آواز سه‌گاه(برگ سبز ۱۹) – تاج اصفهانی و حسن کسایی

 

۱ Comment

ساز و آواز – آواز افشاری(برگ سبز ۴۰) – ادیب خوانساری، کسایی و تجویدی

   

۴ Comments

ساز و آواز – آواز همایون(برگ سبز ۱۶۳) – قوامی و شهناز

     

۴ Comments

ساز و آواز – آواز شور(برگ سبز ۱۴۴) – مسعودی و عبادی

     

۶ Comments

ساز و آواز – آواز بیات زند(برگ سبز ۷۹) – خوانساری و محجوبی