دسته: سیامک بنایی

۲ Comments

کنسرت تبریز داریوش پیرنیاکان و سیامک بنایی – تصویری

کنسرت تبریز داریوش پیرنیاکان و سیامک بنایی – تصویری بداهه‌نوازی سه‌تار و تار اصفهان و راست‌پنج‌گاه اجرای سالن اقبال آذر…