برچسب: بداهه نوازی فرهنگ شریف، کرمان، ۲۵ اسفند ۱۳۸۸

۴ دیدگاه برای بداهه‌نوازی در سه‌گاه – فرهنگ شریف و سعید رودباری – کرمان

بداهه‌نوازی در سه‌گاه – فرهنگ شریف و سعید رودباری – کرمان

بداهه‌نوازی در سه‌گاه، کرمان، ۲۵ اسفند ۱۳۸۸ تار: فرهنگ شریف تنبک: سعید رودباری (؟) شب نسبتاً سرد اسفندی کرمان، در…