برچسب: برگ سبز

۵ Comments

ساز و آواز – آواز شور(برگ سبز ۶) – سید جواد ذبیحی

   

۰ Comment

حدیث عشق – به یاد استاد جلیل شهناز

 

۱ Comment

حدیث عشق – به یاد استاد فرهنگ شریف

 

۳ Comments

ساز و آواز – آواز ابوعطا(برگ سبز ۱۰۳) – حسین قوامی و احمد عبادی

 

۰ Comment

ساز و آواز – آواز همایون(برگ سبز ۱۳۴) – خوانساری، محجوبی و افتتاح

 

۶ Comments

ساز و آواز – آواز بیات زند(برگ سبز ۱۷۲) – محمودی خوانساری و جلیل شهناز

 

۱ Comment

ساز و آواز – آواز سه‌گاه(برگ سبز ۱۷۸) – ناصر مسعودی و احمد عبادی

 

۵ Comments

ساز و آواز – آواز چهارگاه(برگ سبز ۸۶) – بنان، محجوبی و تجویدی

 

۵ Comments

ساز و آواز – آواز سه‌گاه(برگ سبز ۱۹) – تاج اصفهانی و حسن کسایی

 

۱ Comment

ساز و آواز – آواز افشاری(برگ سبز ۴۰) – ادیب خوانساری، کسایی و تجویدی

   

۴ Comments

ساز و آواز – آواز همایون(برگ سبز ۱۶۳) – قوامی و شهناز

     

۴ Comments

ساز و آواز – آواز شور(برگ سبز ۱۴۴) – مسعودی و عبادی