برچسب: حامد جوکار – تکنوازى تار با نگاهى به شیوه على‌اکبرخان شهنازى

۱ دیدگاه برای حامد جوکار – تکنوازى تار در ماهور با نگاهى به شیوه على‌اکبرخان شهنازى

حامد جوکار – تکنوازى تار در ماهور با نگاهى به شیوه على‌اکبرخان شهنازى

حامد جوکار – تکنوازى تار با نگاهى به شیوه على‌اکبرخان شهنازى دستگاه ماهور ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ دانشگاه تهران سمینار خلاقیت…