برچسب: ساز و آواز – آواز بیات ترک(برگ سبز ۷۹) – خوانساری و محجوبی