برچسب: ساز و آواز – آواز شور(برگ سبز ۱۴۴) – مسعودی و عبادی