برچسب: ساز و آواز – آواز شور(برگ سبز ۱۶۳) – قوامی و شهناز