برچسب: ساز و آواز – آواز همایون(برگ سبز ۱۳۴) – خوانساری، محجوبی و افتتاح