برچسب: عاشقی (بار دگر فراموشی) – همایون شجریان و فردین خلعتبری