برچسب: عشاق – اجرای خصوصی پرویز یاحقی، جلیل شهناز و جهانگیر ملک