برچسب: مستان میخانه – اجرای خصوصی محمد طاهرزاده، جلیل شهناز و حسن کسایی