برچسب: مست و هشیار – اجرای خصوصی پرویز یاحقی، جلیل شهناز و جهانگیر ملک