برچسب: چه شورها ، به یاد اکبرخان نوروزی – جلیل شهناز و امیرناصر افتتاح