برچسب: کیهان کلهر و بهنام سامانی در ونیز – اجرای چهارشنبه ۲۳ تیرماه

۲ Comments

کیهان کلهر و بهنام سامانی در ونیز – اجرای چهارشنبه ۲۳ تیرماه

کیهان کلهر و بهنام سامانی در ونیز – اجرای چهارشنبه ۲۳ تیرماه موسسه بینافرهنگی، در همکاری با گروه فلسفه و…