برچسب: گفتگو مجله فردای ایران با محمدرضا لطفی – آذر ۱۳۶۰