خصوصی

محمدرضا شجریان – خصوصی

۲

شب سیاه – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان، شهرام ناظری و پرویز مشکاتیان

۴

مرید خرابات – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان، فرهنگ شریف و جهانگیر ملک

۲

محمدرضا شجریان، پرویز مشکاتیان و محمد موسوی – تصنیف کاروان

۲

سیب زنخدان – اجرای خصوصی شجریان، موسوی و یاحقی

۸

ارباب حاجت – اجرای خصوصی شجریان، مشکاتیان، موسوی و فرهنگ‌فر

۰

محمدرضا شجریان – همایش حافظ

۷

جام جم – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و محمد موسوی

۸

بهار دلکش – محمدرضا شجریان – تصویری

۱۰

میخانه و می – اجرای خصوصی شجریان، مشکاتیان و موسوی

۱۹

محمدرضا شجریان – اجرایی خصوصی در میان شاگردان و دوستان – تصویری

۶

مجموعه کارهای تصویری محمدرضا شجریان در یوتیوب

۱۱

ساغر می – اجرای خصوصیِ شجریان، موسوی، یاحقی و اکبری

کانال تـلـگرام خصـوصـی