برچسب: دوتار نوازی حاج قربان سلیمانی – ضبط شده توسط کیهان کلهر در امریکا