برچسب: ردیف آوازی

۱ Comment

ردیف آوازی به روایت عباس کاظمی

عباس کاظمی ( ۱۳۸۱- ۱۳۱۰) در آواز شاگرد میرزا علی قاری و در نی شاگرد مهدی نوایی و حسین یاوری…

۱۱ Comments

مجموعه آثار منتشر شده در ردیف آوازی