برچسب: کوی باده فروشان – اجرای خصوصی شجریان، عبادی، ناهید، مجد، بدیعی و معروفی